Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

Nemčina - Deutsch

Nemčina je narozšírejnejším jazykom Európskej únie. Je hlavným jazykom pre 96,75 milióna Európanov a podľa počtu hovoriacich je po ruštine druhým európskym jazykom. Je tretím najvyučovanejším jazykom v Európskej únii (po angličtine a francúzštine) a rovnako aj v USA (po španielčine a francúzštine). Ako úradný jazyk sa používa v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Luxembursku a Lichtenštajnsku. Ako regionálny alebo miestny úradný jazyk aj v ďalších 33 krajinách (napr. v Taliansku, Belgicku, Dánsku, Poľsku). Aj na Slovensku žije nemecká národnostná menšina, ktorá rozpráva po nemecky. Rovnako ako angličtina patrí k západogermánskym jazykom.
Nemecký jazyk v našej škole
Nemecký jazyk sa v našej škole vyučuje od školského roka 2009/2010 ako druhý cudzí jazyk s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne. Žiaci ho začínajú spoznávať v 6. ročníku a po 9. ročník majú dosiahnuť úroveň A1 európskeho referenčného rámca. Používame učebnice a posluchové CD vydavateľstva Oxford University Press - Projekt Deutsch neu. Okrem toho využívame výukový softvér  na interaktívnu tabuľu a každý žiacky počítač (Terasoft) a prostredníctvom internetu aj e-learningový portál našej školy na portáli edupage.org. Vyučovanie prebieha v odbornej učebni cudzích jazykov vybavenej interaktívnou tabuľou, domácim kinom so satelitným vysielaním a DVD prehrávačom, počítačom pre učiteľa a 10 notebookmi pre žiakov s pripojením na internet.
Jazyková úroveň A1
V jednotlivých oblastiach používania jazyka sa jeho znalosť na úrovni A1 prejavuje takto:
Počúvanie: 
Dokážem rozoznať známe slová a veľmi základné frázy týkajúce sa mňa a mojej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne. 
Čítanie: 
Rozumiem známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch. 
Ústna interakcia: 
Dokážem komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že môj partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči a že mi pomôže sformulovať, čo ja sa pokúšam povedať. Dokážem klásť a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti mojich základných potrieb alebo na veľmi známe témy. 
Samostatný ústny prejav: 
Dokážem využívať jednoduché frázy a vetami opísať miesto, kde žijem a ľudí, ktorých poznám. 
Písanie: 
Dokážem napísať krátku jednoduchú pohľadnicu, napríklad dokážem poslať pozdravy z dovolenky. Dokážem vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napríklad uvedenie svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu na registračnom formulári v hoteli.
© Mgr. Jozefína Kočanová 2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one